2008/01/10, 11:15:17

Các khái niệm cơ bản về Từ vựng học và từ vựng tiếng Việt

  1. Từ vựng học và từ
  2. Cụm từ cố định
  3. Nghĩa của từ
  4. Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng
  5. Biến đổi trong từ vựng
  6. Các lớp từ trong từ vựng

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 24/8/1991, Goócbachốp tuyên bố từ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Ông ta yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô tự giải tán; kí sắc lệnh đình chỉ các hoạt động chính trị trong quân đội và các cơ quan an ninh Nhà nước. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Ai người ra trận cưỡi voi
Đánh tan Tô Định lên ngôi vua bà?

RSS

RSS Feed
0.0088238716125488
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007