[Giới thiệu sách]

Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam

* Tác giả: Viện Ngôn ngữ học
(Chủ nhiệm công trình: GS.TS Hoàng Văn Hành)

* Thông tin xuất bản:

  • Lần in: Lần in thứ nhất
  • Nxb: Khoa học Xã hội
  • Nơi in: Xí nghiệp In 15 – Bộ Công nghiệp
  • Số đăng kí KHXB: 01/1360/CXB
  • In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2002
  • Số trang: 370

Trích “Lời nói đầu[1]

(...) Đây là công trình tập thể mà các tác giả là những người trực tiếp tham gia các chương trình điều tra, nghiên cứu về tiếng Việt và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số do Viện Ngôn ngữ học chủ trì trong nhiều năm qua. Đọc cuốn sách này, bạn đọc sẽ thấy những suy tư của các tác giả rất phong phú, đa dạng, đa chiều, thậm chí có chỗ còn khác nhau, nhưng đều quy tụ vào hai hướng:

Một là, cố gắng làm rõ những đường nét, những nhân tố cơ bản của cảnh huống ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay. Đó là những nhân tố về quan hệ cội nguồn, quan hệ loại hình, về sự phân bố và biến đổi cư dân của các cộng đồng tộc người trên toàn lãnh thổ Việt Nam, về trình độ phát triển và chức năng xã hội của các ngôn ngữ, về sự tiếp xúc và tương tác giữa các ngôn ngữ, về vị thế xã hội của tiếng Việt và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, về trạng thái song ngữ và đa ngữ, về vấn đề chữ viết v.v... Có thể nói, các tác giả đã bằng nhiều cách khác nhau giúp ta hình dung được một bức tranh toàn cảnh về cảnh huống ngôn ngữ ở nước ta hiện nay.

Hai là, cũng từ những góc nhìn, những khía cạnh khác nhau, các tác giả đã cố gắng nhìn lại chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước ta 50 năm qua, khẳng định tính đúng đắn của nó và những thành tự to lớn đã đạt được trong quá trình đưa nó vào cuộc sống. Đồng thời, các tác giả cũng đã nhìn thẳng vào thực trạng của tình hình, mạnh dạn nêu ra những chỗ bất cập trong việc tổ chức thực hiện chính sách, những mặt còn bất cập của chính sách so với yêu cầu của đời sống thực tế, từ đó mà nêu ra những khuyến nghị với các cơ quan hữu trách nhằm điều chỉnh và bổ sung chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước ta cho phù hợp với tình hình hình của đất nước trong thời kì đổi mới hiện nay.

(...)

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Hoàng Văn Hành. Mấy vấn đề về cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam: Thực trạng và triển vọng

2. Hoàng Văn Hành. Những định hướng và bình diện của công cuộc giữ gìn sự trong sáng và chuẩn hoá tiếng Việt

3. Nguyễn Văn Khang. Chuẩn hoá thuật ngữ, nhìn lại từ góc độ bối cảnh xã hội

4. Phạm Hùng Việt. Viết hoa tên riêng trong tiếng Việt

5. Hà Quang Năng. Mộ số ý kiến thảo luận về cách viết, cách đọc tên riêng nước ngoài trong các văn bản nhà nước

6. Lí Toàn Thắng & Nguyễn Văn Lợi. Về sự phát triển của ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

7. Nguyễn Văn Lợi. Các ngôn ngữ nguy cấp và việc bảo tồn sự đa dạng văn hoá, ngôn ngữ tộc người ở Việt Nam

8. Tạ Văn Thông. Chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

9. Nguyễn Văn Khang. Tiếp cận tiếng Mường từ góc độ ngôn ngữ học xã hội

10. Vũ Bá Hùng; Phạm Văn Hảo & Hà Quang Năng. Cảnh huống tiếng Thái

11. Hoàng Văn Ma. Cảnh huống tiếng Nùng

12. Nguyễn Hữu Hoành. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Hmông

13. Nguyễn Hữu Hoành & Tạ Văn Thông. Đời sống ngôn ngữ của người Dao

14. Lí Toàn Thắng. Ngôn ngữ với sự nghiệp nâng cao dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

___________

[1] Hoàng Văn Hành viết

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 3 đến 6/6/1975, Quốc hội khoá V nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà họp kì họp đầu tiên. Quốc hội đã nhất trí bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, đồng chí Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng Chính phủ, và các uỷ ban của Quốc hội. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Sớm đi bốn chân, trưa đi hai chân
Chiều đi ba chân, tối đi tám chân

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.010488033294678
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007