[Giới thiệu sách]

Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam

* Tác giả: Nguyễn Kiên Trường (chủ biên)

* Thông tin xuất bản:

  • Lần in: Lần thứ nhất
  • Nxb: Khoa học Xã hội
  • Nơi in: Công ti in Bao bì Hưng Phú
  • Số đăng kí kế hoạch xuất bản: 53/460/CXB, ngày 04/4/2005
  • In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2005
  • Số trang: 487

Trích “Lời nói đầu

Cuốn sách mà quý vị độc giả đang có trong tay nguyên là một đề tài nghiên cứu cấp Viện do Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ học Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ thực hiện trong hai năm 2003–2004 với sự cộng tác của một số nhà ngôn ngữ học trong và ngoài Viện. Công trình đã được đánh giá xuất sắc tại buổi nghiệm thu do Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tổ chức ngày 28/3/2005, và đã được bổ sung, cập nhật, hiệu đính thêm trước khi xuất bản.

Xuất phát từ lí thuyết tiếp xúc ngôn ngữ, đồng thời vận dụng các phương pháp và kết quả nghiên cứu của ngữ âm học, từ vựng học, phương ngữ học, phong cách học, ngôn ngữ học xã hội,... chú ý đến các cách nhìn của các khoa học xã hội kế cận, nhóm nghiên cứu đã đem lại một số kết quả bước đầu. Đó là những tư liệu về lịch sử và hệ quả của tiến trình tiếp xúc, giao thoa giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ Hán, Anh, Pháp, dặc biệt là hệ quả tiếp xúc, giao thoa giữa tiếng Việt, tiếng Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh – một địa bàn tiêu biểu về tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam – với các phương ngữ và ngôn ngữ khác. Tiếp đó, trên cơ sở các lí thuyết và tư liệu thu thập được, các tác giả đã đưa ra những ý kiến, đề nghị về một số vấn đề liên quan đến tiếp xúc ngôn ngữ như việc nghiên cứu các vấn đề dân tộc ở Việt Nam, vấn đề triển khai giáo dục song ngữ cho các dân tộc thiểu số, vấn đề giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, v.v...

(...)

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Dưới ánh sáng của bản "Đề cương văn hoá Việt Nam" – Hội Văn hoá cứu quốc đã được thành lập tại Hà Nội tháng 4 năm 1943; theo mục tiêu: "Phải gây ra những tổ chức văn hoá cứu quốc và phải dùng những hình thức công khai đặng đoàn kết các nhà văn hoá và trí thức..." Các nhà văn Học Phi, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao... trở thành hội viên đầu tiên và là nòng cốt cho ngành văn hoá văn nghệ. Hội đã xuất bản tạp chí Tiền Phong. Việc đoàn kết và lôi kéo các nhà văn hoá vào con đường đi của dân tộc, cùng nhân dân đấu tranh Cách mạng. Sau Cách mạng Tháng Tám và trong chín năm kháng chiến đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức yêu nước đã có nhiều đóng góp xứng đáng. Nhiều người đã hi sinh anh dũng. Nhưng một giai đoạn mới – giai đoạn văn hoá cách mạng đã ra đời và tồn tại cho đến ngày nay. Hội Văn hoá cứu quốc năm 1948 được thay thế bằng Hội Văn nghệ Việt Nam. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Bằng cái lá đa, đi xa về gần

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.012298822402954
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007