2006/08/09, 16:59:58

Ferdinand de Saussure

Saussure, Ferdinand de (1857–1913), Swiss linguist, whose ideas about language structure influenced the development of the linguistic theory known as structuralism. He was born in Geneva, and attended science classes for a year at the University of Geneva before turning to language studies at the University of Leipzig in 1876. As a student he published his only book, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes (Memoir on the Original Vowel System in the Indo-European Languages, 1879), an important work on the vowel system of Proto-Indo-European, considered the parent language from which the Indo-European languages descended.

Saussure's scholarship in the early part of his career focused on philology, the study of language history, but he later shifted his attention to the study of general linguistics. He taught at the École des Hautes Études in Paris from 1881 to 1891 and then became a professor of Sanskrit and Comparative Grammar at the University of Geneva. Although Saussure never wrote another book, his teaching proved highly influential. After his death two of his students compiled his lecture notes and other materials into a seminal work, Cours de linguistique générale (1916; Course in General Linguistics,1959). The book explained his structural approach to language and established a series of theoretical distinctions that have become basic to the study of linguistics. In addition to linguistics, Saussure's work has affected disciplines such as anthropology, history, and literary criticism.


Copied from: Microsoft ® Encarta ® Encyclopedia 2004

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Vlađimia Ilich Lênin – sinh ngày 22/4/1870 tại thành phố Ômxcơ (nay là thành phố Ulianôpxcơ thuộc Cộng hoà Liên bang Nga). Ông là người vận dụng thành công những lí luận của Các Mác – Ǎngghen và xây dựng thực tiễn để trở thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Nước Nga Xô Viết do Lênin sáng lập và lãnh đạo là đất nước đầu tiên tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những nền tảng của lí luận Mác – Lênin đã được loài người tiến bộ, yêu hoà bình và tiếp thu và vận dụng vào điều kiện cách mạng của mỗi nước. Cuộc đời và sự nghiệp của Lênin đã cống hiến to lớn cho bước phát triển của xã hội. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Vừa bằng cái lá đa, đi xa về gần

RSS

RSS Feed
0.0052859783172607
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007