2006/08/09, 16:59:58

Ferdinand de Saussure

Saussure, Ferdinand de (1857–1913), Swiss linguist, whose ideas about language structure influenced the development of the linguistic theory known as structuralism. He was born in Geneva, and attended science classes for a year at the University of Geneva before turning to language studies at the University of Leipzig in 1876. As a student he published his only book, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes (Memoir on the Original Vowel System in the Indo-European Languages, 1879), an important work on the vowel system of Proto-Indo-European, considered the parent language from which the Indo-European languages descended.

Saussure's scholarship in the early part of his career focused on philology, the study of language history, but he later shifted his attention to the study of general linguistics. He taught at the École des Hautes Études in Paris from 1881 to 1891 and then became a professor of Sanskrit and Comparative Grammar at the University of Geneva. Although Saussure never wrote another book, his teaching proved highly influential. After his death two of his students compiled his lecture notes and other materials into a seminal work, Cours de linguistique générale (1916; Course in General Linguistics,1959). The book explained his structural approach to language and established a series of theoretical distinctions that have become basic to the study of linguistics. In addition to linguistics, Saussure's work has affected disciplines such as anthropology, history, and literary criticism.


Copied from: Microsoft ® Encarta ® Encyclopedia 2004

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 25/3/1930, hơn 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định đã tiến hành bãi công. Cuộc bãi công do Tỉnh uỷ Nam Định trực tiếp chỉ đạo và kéo dài đến 16/4/1930. Do được tổ chức chặt chẽ, được sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh và của công nhân ở Hà Nội, Hải Phòng... đã buộc bọn chủ phải nhượng bộ, đáp ứng những yêu sách của công nhân. Cuộc bãi công này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào công nhân cả nước và được coi là tiêu biểu nhất kể từ sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Con gì có vỏi có vòi
Không chân, không cẳng có đôi tai dài
Bụng thì như con cóc mài
Ăn thì chẳng muốn, cả ngày đái luôn?

RSS

RSS Feed
0.001230001449585
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007