2006/08/07, 16:59:16

Trường phái Praha

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam họp từ ngày 22/4 đến 28/4/1952. Phân tích tình hình thế giới và trong nước, hội nghị đề ra ba nhiệm vụ lớn là: "Tiêu diệt sinh lực địch đẩy mạnh chiến tranh du kích; Phá chính sách của địch "dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh"; Bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, của kháng chiến". [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao
Ba mai chín cuốc mà đào không lên

RSS

RSS Feed
0.0081508159637451
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007