2007/01/29, 18:00:31

Ngôn ngữ học Đại cương

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 25/10/1941, Tổng bộ Việt Minh chính thức công bố "Chương trình Việt minh" phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Văn kiện này nhấn mạnh những mục tiêu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc là: [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Một đôi mà ở hai nhà
Ngó nhau lưng lẻo như tòa cấm cung
Đêm thì sập cửa, gài chông
Ngày thì vén cửa coi trong ngó ngoài

RSS

RSS Feed
0.01688289642334
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007