2006/12/12, 17:43:43

Bảng tham khảo về lựa chọn chính tả
(đối với một số trường hợp thông dụng có các biến thể)

Hiện nay, trong chữ quốc ngữ có hiện tượng không tương ứng 1:1 giữa âm đọc và cách viết cũng như giữa cách phát âm địa phương với cách viết được coi là chuẩn chính tả. Quy định tạm thời về chính tả trong sách giáo khoa mới có đưa ra một bảng tham khảo về lựa chọn chính tả (đối với một số trường hợp có các biến thể). Do danh sách tương đối dài nên ngonngu.net chỉ có thể giới thiệu dần dần. Dưới đây là phần từ A đến M. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung trong thời gian tới.
Lựa chọn Không lựa chọn
A - Ă - Â
ái chàái dà
an ủiyên uỷ
ảo nãoáo náo
ăn rơăn giơ
ăn rởăn dở
ẩm sìẩm xì
ân huệơn huệ
ân nghĩaơn nghĩa
ẩn nấpẩn núp
B
bạc màubạc mầu
bánh giầybánh giày
bao dungbao dong
bảo bốibửu bối
bảo lãnhbảo lĩnh
bảy mươibẩy mươi
bặm trợnbậm trợn
bẹp rúm bẹp dúm
bề dàybề dầy
bênh nhaubinh nhau
bêu riếubêu diếu
bí thưbí thơ
bóng bẩybóng bảy
bóng râmbóng dâm
bọng đáibóng đái
bồ kếtbồ kếp
bột phátbộc phát
bờ giậubờ dậu
búa đinhbúa đanh
bùng nhùnglùng nhùng
bứngbấng
C
cá diếccá giếc
cạch đến giàkệch đến già
cách chứccất chức
cài huy hiệugài huy hiệu
cải soongcải xoong
cảm ơncám ơn
can trườngcan tràng
càn khônkiền khôn
cày ruộngcầy ruộng
cạy cửacậy cửa
cập kèmcặp kèm
câu kếtcấu kết
cây gãycây gẫy
cậy cụccạy cục
chầm bậpchầm vập
chấm phẩychấm phảy
chạy dạt rachạy giạt ra
chặn lạichận lại
chần chừchần chờ
chấn songchắn song
chấp chớichớp chới
chập chờnchợp chờn
chây lườitrây lười
chè hạtchè hột
chễm trệchễm chện
chệnh choạngchuệnh choạng
chềnh ềnhchình ình
chếnh choángchuếnh choáng
chiến cuộcchiến cục
chín nhừchín dừ
chói lọichói lói
chỏng gọngchổng gọng
chổng kềnhchỏng kềnh
chống chếnhtrống chếnh
chơ vơtrơ vơ
chụp giậtchụp giựt
chưng hửngchâng hẩng
co dãnco giãn
cỏ tranhcỏ gianh
có lẽcó nhẽ
cơn dôngcơn giông
cổ vũcổ võ
cỏ tranhcỏ gianh
có lẽcó nhẽ
cởicổi
cúi gằmcúi giầm
cùng một giuộccùng một duộc
cụt lủncụt ngủn
cứng cápcứng cát
cưỡicỡi
cựu tràocựu triều
D
dạm hỏigiạm hỏi
dãn nởgiãn nở
dang (tay, cánh)giang (tay, cánh)
dao nhípdao díp
dào dạtrào rạt
dạt (vào bờ)giạt (vào bờ)
day dứtray rứt
dãy nhàdẫy nhà
dấm dẳndấm dẳng
dấm dúigiấm giúi
dậm doạgiậm doạ
dập dềnhrập rềnh
dầu trị gàudầu trị gầu
dây chundây thun
dây mựcgiây mực
dềnh dàngrềnh ràng
diếp cágiấm cá
dĩnrĩn
dòm dỏnhòm nhỏ
dòm ngónhòm ngó
dỏng taigiỏng tai
dớp nhàrớp nhà
dông tốgiông tố
dùi màidồi mài
dùi màigiùi mài
dúi dụigiúi giụi
dụi mắtgiụi mắt
dùng dằngdùng dắng
Đ
đánh giậmđánh dậm
đày đoạđầy đoạ
đẵn câyđẫn cây
đằng hắngđặng hắng
đầm đìađằm đìa
đậm đàđặm đà
đầu tàuđầu tầu
đây đẩyđay đảy
đầy rẫyđày dẫy
đầy tớđày tớ
đểnh đoảngđuểnh đoảng
đi đàyđi đầy
đục ngầuđục ngàu
đường diềmđường riềm
đường sáđường xá
E - Ê
eo sèoeo xèo
êm ruêm ro
G
gà dâygà giây
gánh nướcghính nước
gàu tát nướcgầu tát nước
gảy đàngẩy đàn
gãy gõ/gãy gọngẫy góc/gẫy gọn
gặm cỏgậm cỏ
gặm nhấmgậm nhấm
gầm ghègầm ghè
gầm giườnggậm giường
gần gũigần gụi
gầy gò/gầy guộcgày gò/gày guộc
gậy tầygậy tày
ghềnh đágành đá
ghềnh thácgành thác
gỉ (sắt)rỉ (sắt)
già dặngià giặn
giả sửgiả thử
gian giảogian xảo
giàn giáodàn giáo
giàn giụaràn rụa
giành giậtgiành giựt
giáo mácdáo mác
giàu có/giàu sanggiầu có/giầu sang
giày dép/giày vò/giày xéogiầy dép/giầy vò/giầy xéo
giãy chếtgiẫy chết
giãy giụagiẫy giụa
giãy nảygiãy nẩy
giao tiếpgiao tế
giâm cànhdâm cành
giẫm đạpdẫm đạp
giẫm phải gaidẫm phải gai
giậm chândậm chân
giâu giadâu da
giễu cợtriễu cợt
giòn giãròn rã
gióng giảdóng giả
gióng míadóng mía
giở gióidở dói
giở quẻtrở quẻ
giội nướcdội nước
giũa móng taydũa móng tay
goá bụahoá bụa
gọt giũagọt dũa/gọt rũa
H
hằng ngàyhàng ngày
hắt hủihất hủi
hầm hèhằm hè
hẻm núihẽm núi
hỉ hảhể hả
hoa màuhoa mầu
hoan nghênhhoan nghinh
hóc búahắc búa
học lỏmhọc lóm
hoen gỉhoen rỉ
hộ mệnhhộ mạng
hun đúcun đúc
huyên thuyênhuyên thiên
K
kể chuyệnkể truyện
kếch sùkếch xù
kền kềm (chim)kên kên
kết cụckết cuộc
khai màokhơi mào
kham khổkhem khổ
khảng kháikhẳng khái
khẳng khiukhẳng kheo
khập khiễngkhập khễnh
khập khưỡngkhấp khưởng
khệnh khạngkhệnh khoạng
khỉ độtkhỉ độc
khỉ giókhí gió
khiêm nhườngkhiêm nhượng
khiêngkhênh
khiếp đảmkhiếp đởm
khinh mạnkhi mạn
khinh rẻkhinh dể/khi dể
khoái trákhoái chá
khoeo khư (gầy)kheo khư
khúc nhôikhúc nôi
khúc chiếtkhúc triết
kiêu sakiêu xa
kiềm chếkềm chế
kínhkiếng
L
láng giềngláng diềng
lãng quênnhãng quên
lảo đảolểu đểu
lạt gianglạt dang
làu bàulầu bầu
lay ơnla dơn
lay lắtlây lất
lạy lụclậy lục
lăm lămnhăm nhăm
lăm lenhăm nhe
lâm râmlâm dâm
lầm rầmlầm dầm
lập bậplặp bặp
liên kếtkết liên
linh lợilanh lợi
lĩnh tiềnlãnh tiền
lĩnh vựclãnh vực
lọ lemnhọ nhem
loăng quănglăng quăng
lom đom (lửa cháy)lom dom
lon ton (chạy)lon xon
lơ làlơi là
lỡ bướcnhỡ bước
lởn vởnlẩn vẩn
lỗ ròlỗ dò
lố lăngnhố nhăng
lông lốc (lăn)long lóc
lúa trỗlúa giỗ
lúc nãylúc nẫy
lũn cũnlủn củn/lũn chũn
lúng búnglủng bủng
luýnh quýnhlính quýnh
lưu huỳnhlưu hoàng
lừa gạtlường gạt
M
mái tranhmái gianh
mãn tínhmạn tính
mãng cầumảng cầu
mạt chượcmà chược
màu bộtmầu bột
màu mè/màu mỡmầu mè/mầu mỡ
màu sắcmầu sắc
mày mòmầy mò
mắc mứumắc míu
mầu nhiệmmàu nhiệm
mơ màngmơ mòng
mồng mộtmùng một
mũ mãngmũ mão
mũi dùimũi giùi
mung lungmông lung
mưa giăng giăngmưa dăng dăng

(còn tiếp)

___________________

Nguồn tham khảo: Quy định tạm thời về chính tả trong sách giáo khoa mới, 2002


Dẫn theo Nguyễn Văn Khang. Kế hoạch hoá ngôn ngữ: Ngôn ngữ học xã hội vĩ mô. Nxb Khoa học Xã hội. 2003. Trang 414 – 433.

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Thiền sư Nguyễn Khánh Hỉ sinh năm 1067 tại kinh thành Thăng Long và viên tịch ngày 24/2/1142. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Ðồi cao hai cống hai bên
Dưới đơm hàng lược, trên mền hàng gương

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.0033447742462158
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007