2006/07/06, 16:48:04

Những công trình lí luận ngôn ngữ học của thế giới được dịch và xuất bản ở Việt Nam

* Thứ tự sắp xếp theo thời gian công bố của bản dịch
 1. Marx, Engels, Lenin bàn về ngôn ngữ. Nxb Sự thật, H., 1962.
 2. Zinder, L.R.. (1960). Ngữ âm học đại cương. Nxb Giáo dục, H., 1964.
 3. Saussure, F. de (1916). Giáo trình ngôn ngữ học đại cương. Nxb Khoa học Xã hội, H., 1973.
 4. Xtepanov, Ju.X. (?). Những cơ sở của ngôn ngữ học đại cương. Nxb Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, H., 1977.
 5. Lyons, J. (1968). Nhập môn ngôn ngữ học lí thuyết. Nxb Giáo dục, H., 1996.
 6. Rozhdestvenskij, Yu.V. (1990). Những bài giảng ngôn ngữ học đại cương. Nxb Giáo dục, H., 1997.
 7. Chafe, W.L. (1953). Ý nghĩa và cấu trúc của ngôn ngữ. Nxb Sự thật, H., 1998.
 8. Kasevich, V.B. (1977). Những yếu tố cơ sở của ngôn ngữ học đại cương. Nxb Giáo dục, H., 1998.
 9. Sapir, E. (1921). Ngôn ngữ: Dẫn luận vào việc nghiên cứu lời nói. Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, 2000.
 10. Halliday, M.A.K. (1985). Dẫn luận ngữ pháp chức năng. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 11. Lado, R. (1965). Ngôn ngữ học qua các nền văn hoá. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2002.
 12. Brown, G. & Yule, G. (1983). Phân tích diễn ngôn. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 13. Yule, G. (1996). Dụng học: Một số dẫn luận nghiên cứu ngôn ngữ. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 14. Robins (?). Lược sử ngôn ngữ học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 15. Lưu Nhuận Thanh (1998). Các trường phái ngôn ngữ học phương Tây. Nxb Lao động, H., 2004.

Ngoài ra còn có nhiều tài liệu khác được dịch và lưu hành nội bộ ở các cơ quan nghiên cứu và các trường đại học.

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Lênin từ Thuỵ Sĩ trở về Nga vào ngày 24/4/1917 tại hội nghị toàn Nga lần thứ bảy đã trình bày "Luận cương tháng tư". Đây là một bản cương lĩnh quan trọng vạch ra đường lối lãnh đạo cách mạng trong giai đoạn mới. Bản luận cương đã đưa ra khẩu hiệu "Tất cả chính quyền về tay Xô Viết". [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Đi lè lưỡi về lè lưỡi

RSS

RSS Feed
0.0015780925750732
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007