2006/10/11, 17:22:01

Một số tài liệu tham khảo về ngữ điệu tiếng Việt *

Cập nhật ngày 03 tháng 11 năm 2005

 1. Andreev, N.D. & Bystrov, M.V. (1957). Sistema tonov vjetnamskogo jazuka. Vestnik Leningradskogo Gosudarstevennogo Universiteta 8, p.132–148.
 2. Barrer, M.E. (1966). Vietnamese-Muong tone correspondences studies in comparative Austroasiatic linguistics, Indo-Iranian Monographs 5. The Hague: Mouton, p.9–25.
 3. Bolinger, D.. Intonation Across Language. In Greenberg, J. H (ed.). 1997. Universals of Human Language. Volume 2. Phonology. Stanford University Press, Stanford, California.
 4. Cao Xuân Hạo (1975). Le problème du phonème en Vietnamien. Essais Linguistiques, Etudes Vietnamiennes 40, Hanoi.
 5. Đỗ Thế Dũng (1986). Eléments pour une étude comparative de l’intonation en français et en vietnamien. Mémoire de DEA, Université Paris 3 ILPGA. (non publié)
 6. Đỗ Thế Dũng (1989). Accent et ton en vietnamien. Speech research 89. Proceedings 1. Budapest, p.330–334.
 7. Đỗ Thế Dũng; Trần Thiên Hương & Boulaika, G. (1998). Vietnamese intonation. In HIRST et DI CRISTO (Ed.), Intonations systems : a survey of 22 languages, Cambrige U. P., Chapitre 22.
 8. Earle, M.A. (1975). An acoustic phonetic study of North Vietnamese tones. Speech communication Research laboratory, Santa Barbara, California, 1975.
 9. Gordina, M.V. & Bystrov, I.S. (1961). Priznaki sintagmaticheskogo chlenija I frazovaja intonacija vo vjetnamiskom jazyke. Ucenye Zapiski Leningradskogo Universiteta. Leningrad.
 10. Gordina, M.V. & Bystrov, I.S. (1984). Foneticheskii stroj vjetnamskogo jazyke. Moskva: Izdatelstvo Nauka Gramatica Limbii Române. 1963, vol. 1–2 (2 ed.) Bucharest: Editura Academiei.
 11. Gsell. Remarques sur la structure de l’espace tonal en vietnamien du sud (Parler de Saigon). Cahiers d’Etudes Vietnamiennes 4, Université Paris 7, 1980.
 12. Han, M.S. & Kim, H.O.. Phonetic variation of Vietnamese tones. JP2, 1974, p.223–232.
 13. Han, M.S. (1969). Vietnamese tones. Acoustic Phonetic research laboratory, University of Southern California.
 14. Haudricourt, A.G. (1954a). L’origine des tons en vietnamien. Journal Asiatique T. 242 Fasc. I.
 15. Haudricourt, A.G. (1954b). La place du vietnamien das les langues autro-asiatiques. BSLP 49, 1.
 16. Hoàng Cao Cương. Bước đầu nhận xét về đặc điểm ngữ điệu tiếng Việt (trên cứ liệu thực nghiệm). Ngôn ngữ, số 3 (1985).
 17. Hoàng Cao Cương. Về khái niệm ngôn điệu. Ngôn ngữ, số 2 (1984).
 18. Hoàng Tuệ & Hoàng Minh. Remarques sur la structure phonologique du vietnamien. Essais Linguistiques, Etudes Vietnamiennes 40, Hanoi. 1975.
 19. Lê Xuân Thại (1986). Chức năng của ngữ điệu tiếng Việt. Mấy nhận xét về các phương tiện tổ hợp cú pháp tiếng Việt. Trích trong Những vấn đề ngôn ngữ học về các ngôn ngữ phương Đông, Viện Ngôn Ngữ học, UBKHXH Việt Nam, Hà Nội, trang 138–146.
 20. Meddieson, I.. Universals of tone. In Greenberg, J. H (ed.) 1997. Universals of Human Language. Volume 2. Phonology. Stanford University Press, Stanford, California.
 21. Nguyễn Đăng Liêm. Vietnamese pronunciation. University of Hawaii Press, Honolulu, 1970.
 22. Seitz, E.O.. Relationship between tones and segments in Vietnamese. PhD University of Pennysyvania (UMI), 1986.
 23. Nguyễn Thị Thanh Hoa & Boulakia, G. (1999). Another look at vietnamese intonation. In Proceedings of the 14th International Congres of Phonetic Sciences, August 1999, San Francisco, California, pp. 2399–2402.
 24. Thompson, L.C. (1964). A Vietnamese grammar. University of Washington Press.
 25. Trần Phương Mai. Tone and Intonation in South Vietnamese. Linguistic Circle of Canberra. Series A9, 1967, p.13–33.
 26. Trần Thiên Hương & Boulakia, G. (1983). Questions, tones and intonation in Vietnamese (Hanoi dialect). Proc ICL 10, 1: 617.
 27. Trần Thiên Hương. Interrogation and intonation en vietnamien. Mémoire de Maîtrise. Université Paris 7. 1980. (non publié)
 28. Vũ Thanh Phương. Phonetics properties of Vietnamese tones across dialects. In Bradley, D (ed.). Papers in Southeast Asian Linguistics 8: Intonation. 1982, p.55–76
 29. Vương Lộc. Coup d’œil sur l’évolution de la langue vietnamien. Essais linguistiques Etudes Vietnamiennes Nº 40. Hanoi, 1975.

* Đóng góp:

 • Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐH Ngoại ngữ, Thanh Xuân – Hà Nội)
 • Java (Diễn đàn ngonngu.net)

Thảo luận trên Diễn đàn

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Công binh là một trong những binh chủng được thành lập sớm nhất của quân đội ta: Ngày 25/3/1946. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Tự nhiên cắt cổ đem chôn
Bữa sau sống lại, đẻ con từng bầy

RSS

RSS Feed

TÀI TRỢ

0.013661861419678
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007