2006/10/03, 17:19:13

The IPA
International Phonetic Association/Alphabet

The IPA is the major as well as the oldest representative organisation for phoneticians. It was established in 1886 in Paris.

The aim of the IPA is to promote the scientific study of phonetics and the various practical applications of that science.

In furtherance of this aim, the IPA provides the academic community world-wide with a notational standard for the phonetic representation of all languages – the International Phonetic Alphabet (also IPA).

The latest version of the IPA Alphabet was published in 1993 (updated in 1996).

(Source: Official home page of the IPA)

Links

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Phơriđrich Hêghen – triết gia nổi tiếng người Đức, người đề xướng ra phép biện chứng trong sự phát triển sự vật, sinh ngày 27/8/1770. Ông học triết học tại Chủng viện Thần học của Hội Giáo hội Tin lành. Sau khi tốt nghiệp, ông dạy đại học. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Đầu rồng đuôi phụng xum xuê
Mùa xuân ấp trứng mà hè nở con

RSS

RSS Feed
0.0171959400177
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007