2006/10/03, 17:19:13

The IPA
International Phonetic Association/Alphabet

The IPA is the major as well as the oldest representative organisation for phoneticians. It was established in 1886 in Paris.

The aim of the IPA is to promote the scientific study of phonetics and the various practical applications of that science.

In furtherance of this aim, the IPA provides the academic community world-wide with a notational standard for the phonetic representation of all languages – the International Phonetic Alphabet (also IPA).

The latest version of the IPA Alphabet was published in 1993 (updated in 1996).

(Source: Official home page of the IPA)

Links

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Trần Đường là nhà yêu nước chống Pháp, sinh năm 1839, quê ở làng Hiền Lương, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Ông làm quan cuối triều Tự Đức. Khi thực dân Pháp đánh phá miền Bắc, ông liên hợp với các nhóm Cần Vương, quyết tâm chống giặc Pháp xâm lược. Tôn Thất Thuyết nghe nói về ông, lấy làm khen ngợi, phong ông làm Tổng trấn Vạn Ninh, giữ phía Bắc tỉnh Khánh Hoà. Địa điểm chiến đấu của ông là đèo Dốc Thị phía nam quận lị Vạn Ninh. Năm 1884 giặc Pháp tiến công mạnh, Vạn Ninh thất thủ, ông rút lui cầm cự được ít lâu thì sa vào tay giặc. Ngày 1/8/1885 ông bị sử chém ở Nha Trang, lúc đó ông mới 46 tuổi. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Ăn trước mà lại ăn thừa
Mỗi ngày hai bữa sớm, trưa nhọc nhằn

RSS

RSS Feed
0.020224094390869
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007