2006/10/03, 17:19:13

The IPA
International Phonetic Association/Alphabet

The IPA is the major as well as the oldest representative organisation for phoneticians. It was established in 1886 in Paris.

The aim of the IPA is to promote the scientific study of phonetics and the various practical applications of that science.

In furtherance of this aim, the IPA provides the academic community world-wide with a notational standard for the phonetic representation of all languages – the International Phonetic Alphabet (also IPA).

The latest version of the IPA Alphabet was published in 1993 (updated in 1996).

(Source: Official home page of the IPA)

Links

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Tháng 9/1874, đại diện 22 nước họp tại thành phố Bon (Thuỵ Sĩ) đã nhất trí lấy ngày 9/10 hàng năm làm ngày Bưu chính thế giới (gọi tắt là UPU). [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Cái cây bên ta
Cái lá bên ngô
Cái ngọn tày bồ
Cái gốc tày tăm

RSS

RSS Feed
0.0089099407196045
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007