[Đố vui... không thưởng]

Đố vui... không thưởng

 1. Một cây mà có năm cành
  Rấp nước thì héo, để dành thì tươi

... là gì?

Các câu trước

 1. Một cành kết vạn nào hoa
  Mưa xuân thì héo nắng già thì tươi ... là gì?
 2. Một cây có quả có hoa
  Vì chưng không lá, chê già chê non
  Đôi bên quân tử giao ngôn
  Suy đi tính lại vẫn còn hồ nghi ... là cái gì?
 3. Một cây làm chẳng lên non
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao ... là gì?

Các câu tiếp theo

 1. Một cây mà có trăm hoa
  Chỉ có một quả, chẳng già chẳng non ... là cái gì?
 2. Một lũ ăn mày, một lũ quan
  Quanh đi quẩn lại cũng chung đoàn
  Đêm khuya gió lộng, hay dầu hết
  Hết cả ăn mày hết cả quan ... là cái gì?
 3. Một lòng vì nước, vì nhà
  Người mà không biết, trời đà biết cho ... là cái gì?

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Tháng 7/1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đã tiến hành ở Thượng Hải (Trung Quốc). Hội nghị dự trên nghị quyết của đại hội lần thứ 7 quốc tế cộng sản, căn cứ vào tình hình thực tế Việt Nam để định ra đường lối và phương pháp đấu tranh thích hợp. Hội nghị xác định: Mục tiêu trực tiếp, trước mắt của Cách mạng Đông Dương là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình. Kẻ thù chủ yếu trước mắt là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng; phương pháp đấu tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Nước dưới, lửa cơi, không sôi mà cạn

RSS

RSS Feed
0.013025999069214
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007