[Giới thiệu sách]

Dẫn luận ngôn ngữ học

* Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên) – Đoàn Thiện Thuật – Nguyễn Minh Thuyết

* Thông tin xuất bản:

  • Lần in: Lần in thứ 5[1]
  • Nxb: Giáo dục
  • Nơi in: Công ti Sách và Thiết bị trường học Hải Phòng
  • Số in 55. Số XB: 141/510–98
  • In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 1998
  • Số trang: 323

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương một
BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÔN NGỮ
(Nguyễn Thiện Giáp viết)

I. Bản chất của ngôn ngữ

A. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội
B. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt

II. Chức năng của ngôn ngữ

A. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trọng yếu nhất của con người
B. Ngôn ngữ là phương tiện của tư duy

Chương hai
NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ
(Nguyễn Thiện Giáp viết)

I. Nguồn gốc của ngôn ngữ

A. Nội dung và phạm vi của vấn đề
B. Một số giả thuyết về nguồn gốc của ngôn ngữ
C. Vấn đề nguồn gốc của ngôn ngữ

II. Sự phát triển của ngôn ngữ

A. Quá trình phát triển của ngôn ngữ
B. Cách thức phát triển của ngôn ngữ
C. Những nhân tố khác quan và chủ quan làm ngôn ngữ biến đổi và phát triển

Chương ba
NGÔN NGỮ LÀ MỘT HỆ THỐNG TÍN HIỆU ĐẶC BIỆT
(Nguyễn Thiện Giáp viết)

I. Hệ thống và kết cấu của ngôn ngữ

A. Khái niệm hệ thống và kết cấu
B. Các loại đơn vị chủ yếu của ngôn ngữ
C. Những kiểu quan hệ chủ yếu trong ngôn ngữ

II. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt

A. Bản chất tín hiệu của hệ thống ngôn ngữ
B. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt

Chương bốn
TỪ VỰNG
(Nguyễn Thiện Giáp viết)

I. Các đơn vị từ vựng

A. Từ là đơn vị cơ bản của từ vựng
B. Từ vị và các biến thể
C. Cấu tạo từ
D. Ngữ – đơn vị cấu tạo tương đương với từ

II. Ý nghĩa của từ và ngữ

A. Phân biệt ý, nghĩa và ý nghĩa
B. Sự biến đổi ý nghĩa của từ ngữ
C. Kết cấu ý nghĩa của từ
D. Hiện tượng đồng âm
Đ. Hiện tượng đồng nghĩa
E. Hiện tượng trái nghĩa
G. Trường nghĩa

III. Các lớp từ vựng

A. Từ vựng toàn dân và từ vựng hạn chế về mặt xã hội và lãnh thổ
B. Từ vựng tích cực và từ vựng tiêu cực
C. Từ bản ngữ và từ ngoại lai

IV. Vấn đề hệ thống hoá từ vựng trong các từ điển

A. Từ điển khái niệm và từ điển ngôn ngữ
B. Từ điển biểu ý và từ điển biểu âm
C. Từ điển giải thích và từ điển đối chiếu
D. Từ điển từ nguyên và từ điển lịch sử

Chương năm
NGỮ ÂM
(Đoàn Thiện Thuật viết)

I. Các sự kiện của lời nói

A. Âm thanh của lời nói. Bản chất và cấu tạo
B. Nguyên âm
C. Phụ âm
D. Các hiện tượng ngôn điệu
Đ. Sự biến đổi ngữ âm trong lời nói

II. Sự khu biệt trong mặt biểu đạt của ngôn ngữ

A. Âm vị, âm tố và các biến thể của âm vị
B. Nét khu biệt
C. Âm vị siêu đoạn tính
D. Phương pháp xác định âm vị và các biến thể của âm vị

Chương sáu
NGỮ PHÁP
(Nguyễn Minh Thuyết viết)

I. Ý nghĩa ngữ pháp

A. Ý nghĩa ngữ pháp là gì?
B. Các loại ý nghĩa ngữ pháp

II. Phương thức ngữ pháp

A. Phương thức ngữ pháp là gì?
B. Các phương thức ngữ pháp phổ biến

III. Phạm trù ngữ pháp

A. Phạm trù ngữ pháp là gì?
B. Các phạm trù ngữ pháp phổ biến

IV. Phạm trù từ vựng-ngữ pháp

A. Phạm trù từ vựng-ngữ pháp là gì?
B. Các phạm trù từ vựng-ngữ pháp phổ biến

V. Quan hệ ngữ pháp

A. Quan hệ ngữ pháp là gì?
B. Các kiểu quan hệ ngữ pháp
C. Tính tầng bậc của các quan hệ ngữ pháp trong câu và cách mô tả chúng bằng sơ đồ

VI. Đơn vị ngữ pháp

A. Khái niệm
B. Hình vị
C. Từ
D. Cụm từ
E. Câu

Chương bảy
CHỮ VIẾT
(Nguyễn Thiện Giáp viết)

I. Khái niệm về chữ viết

II. Các kiểu chữ viết

A. Chữ ghi ý
B. Chữ ghi âm

Chương tám
CÁC NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI
(Nguyễn Thiện Giáp viết)

I. Phân loại các ngôn ngữ theo nguồn gốc

A. Cơ sở phân loại các ngôn ngữ theo nguồn gốc
B. Phương pháp so sánh-lịch sử
C. Một số họ ngôn ngữ chủ yếu

II. Phân loại ngôn ngữ theo loại hình

A. Cơ sở phân loại
B. Phương pháp so sánh-loại hình
C. Các loại hình ngôn ngữ

Chương chín
NGÔN NGỮ HỌC
(Nguyễn Thiện Giáp viết)

I. Sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ học

II. Đối tượng và nhiệm vụ của ngôn ngữ học

A. Đối tượng của ngôn ngữ học
B. Nhiệm vụ của ngôn ngữ học. Các ngành, các bộ môn của nó

III. Mối quan hệ của ngôn ngữ học với các khoa học khác

 

__________

[1] In lần đầu năm 1994. Tái bản lần thứ 9 năm 2003.

NGÀY NÀY NĂM XƯA

Với mục tiêu đòi tự do báo chí và vận động thành lập tổ chức báo chí thống nhất trên toàn quốc, ngày 24/4/1937, trên 200 người làm báo đã tới dự Hội nghị báo giới Bắc kì họp tại Hội quán thể thao (nay là Câu lạc bộ quân đội). Tại Hội nghị, Hải Triều đã trình bày việc thành lập một mặt trận thống nhất báo giới. Hội nghị đã cử ra một ban biên tập gồm 7 người (trong đó có Trần Huy Liệu, Đào Duy Kì, Nguyễn Đức Kính) và Uỷ ban quản trị (trong đó có Võ Nguyên Giáp, Phan Tử Nghĩa, Nguyễn Mạnh Chất). Các cơ quan này có nhiệm vụ giao thiệp với báo chí Trung Kì, và sẽ giải tán khi thực hiện được việc thành lập một tổ chức chung của báo chí cả nước. Cũng từ đây phong trào bị thực dân Pháp chú ý, kèm theo hàng loạt những cuộc khủng bố nhằm vào các tờ báo cách mạng; Song mặt trận báo chí dân chủ vẫn trở nên sôi động làm thực dân Pháp lâm vào thế lúng túng. [Chi tiết...]

GIỚI THIỆU SÁCH

ĐỐ VUI

Mình bầu môi miệng nứt hai
Chỉ có một mắt chui hoài trong hang

RSS

RSS Feed
0.0050299167633057
Powered by statxt

Copyleft: ngonngu.net © 2007